Tüzüğümüz

Tüzük
Derneğin Tüzüğüdür

DERNEĞİN TÜZÜĞÜ
MADDE : 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ.
DERNEĞİN ADI : PAMUKOVA ESKİYAYLA RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANI?MA DERNEĞİNİN MERKEZİ Pamukovadır
Elperek mh. Konak cd. 4. Geçit sk. N0: 18 Pamukova 

MADDE : 2- DERNEĞİN KURUCULARI:

1- Sayit Güneş T.C Emekli Cumhuriyet mh. Mithatpaşa cd. No: 30 / PAMUKOVA
2- Hakkı Güneş T.C Emekli Elperek mh. Farabi sk. No: 2 Kat:1 / PAMUKOVA
3- Mustafa İnal T.C Emekli Elperek mh. Yunus Emri sk. No: 1 / PAMUKOVA
4- Kamil Camcı T.C işçi Elperek mh. Mevlana cd. K. Hafız sk / PAMUKOVA
5- Erol Çelik T.C işçi Yenice mh. Sema sk. Askerlik şübesi yolu No: Kat: 4/ PAMUKOVA
6- Seyit Kiraz T.C Kuaför Elperek mh. Türbe sk. No: 20 / PAMUKOVA
7- Ramazan İnal T.C işçi Elperek mh. Türkocağı cd. N0: 74 / PAMUKOVA

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Madde 3 – Bu Kanunun amaç, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanma- 
mış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek kişi- 
nin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturduk-
ları derneklerle ilgili esasları düzenlemektir. 
Amaç:
Rumeli den gelip Eskiyayla köyüne yerleşen, Bulgaristan, Makedonya, Bosna, Yunanistan, Romanya göç edip Eskiyayla ya yerleşen Rumelili hemşerilerimizin Pamukova ilçesinde ve Türkiye sınırları içinde ikamet edenler arasında birlik beraberlik, yardımlaşma sağlamak, ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel alanlarda kalkınmasına hizmet etmek, altyapı ve sosyal tesislerin kurulması, geliştirilmesini planlamak. Projeler hazırlamak ve uygulama alanına koyarak önderlik etmek. Yörenin iktisadi ve mali yönden ilerlemesini ve kültürel yönünden milli ve manevi değerlerimize sahip olmalarını sağlamaktır. ikamet ettiğimiz Eskiyayla köyümüzü geliştirmektir.
Dernek bu gayenin gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
Dernek amaçlarını ve çalışma biçimlerini gerçekleştirmek için öncelikle izne tabi faaliyetler açısından ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlardan izin alır.
1- Dernek üyelerinin bir araya gelmesine kültür ve sosyal yönden birlik ve beraberliğin sağlanmasına hizmet edecek organizasyonlar yapar.
2- Üyeler arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularını yaymak ve yaşatmak maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak.
3- Kültürel faaliyette bulunarak üyelerin her yönden ilerlemesini, gelişip yükselmesini temin etmek.
4- Üyelerin tüketim mallarını tek elden temin etmek.
5- Aynı amacın gerçekleşmesine çalışan Federasyona katılabilir ve üye olabilir. Ayrılabilir.
6- Öksüzlere, kimsesizlere, yaşlılara ve bakıma muhtaç kimsesizlere yardım etmek.
7- Hastalara, tedaviye muhtaç kimselere yardımcı olmak, tedavilerini yaptırmak, imkanlar elverdiği ölçüde sağlık tesisleri kurmak ve işletme hususunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
8- Gerektiği taktirde üretim, tüketim ve yapı kooperatifleri kurarak üyelerine yardımcı olmak.
9- Üyelerin, bilgi, görgü ve fikir bakımından geliştirmek için bülten, dergi, gazete web sitesi, kitap gibi yayınları hazırlatmak, bastırmak, faydalı eserleri temin ve tevzi etmek.
10- Dernek merkezinde kütüphane ve okuma salonlar? tesis etmek ve herkesin faydalanmasını sağlamak.
11- Herkese açık ilmi ve kültürel, konferans, tiyatro getirmek, salon temin etmek, seminer düzenlemek
12- Üyelerin faydalanabileceği lokal açmak, işletmek veya kiraya vermek.
13- Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek, bu konuda okuma, yazma ve eğitim yönünden geri kalmış üyelerin çocuklarını yetiştirmek üzere ders verdirmek, kültürünü artırmak, üyelerin nişan, düğün ve diğer törenlerini en ucuz şekilde organize etmek.
14-Derneğe gelir sağlamak ve üyelerini eğlendirmek amacıyla konserler, tiyatro, balo ve müsamereler düzenlemek.
15- Rumeli den Eskiyayla köyüne yerleşen hemşerilerimizin milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli, çalışkan, başarılı gençlerine her tahsil kademesinde maddi ve manevi imkanlar hazırlamak burs vermek ve kurs açmak.
16- Dernek adı altında her türlü sportif faaliyetleri çalıştırmak, yapmak ve salon temin etmek.
17- Kadınlara yönelik dikiş-nakış, halıcılık ve benzeri kurslar açmak ve gerekli malzemeyi temin etmek.
18- Sağlanan karları üyelerine paylaştırmamak, ristum, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartı ile üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar, bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe uygun olarak yürütülür.
19- Dernek gelirlerini artırmak üzere iktisadi işletmeler açar.
20- Atalarına ait doğdukları köyün güzelleştirilmesi için: Doğal çevreyi koruma, kollama ve doğal kaynaklardan yararlanmak için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, çevrenin ekonomik kalkınmaya katkısı için projeler geliştirir.
21- Köyün üyelerinin ortak malları olan cami, mezarlık, köy korularının kollanıp geliştirilmesi, bakımı için ilgili kurumlarla işbirliği yapar doğal güzelliklerine sahip çıkar.
22- Köyde üyelerinin taşınmaz malları olan (beyannameli) arazilerin tapulandırılması için yetkili kurumlara müracaat eder ve onlara bilir kişi temin etmede yardımcı olur. 
23- Köyün doğal güzellikleri olan, üyelerinin ortak kullandıkları köye bağışladıkları arazilerin turizm amaçlı değerlendirilmesinde ekonomiye kazandırılmasında çevreyi bozmadan oluşacak yapılaşmada onlara projeler geliştirir. Köye uygun olmayan (Beton yapılaşma, çevreyi bozacak yapılaşmalarda) uyarılarda bulunur. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşları devreye sokar.
24- Çevreci kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
25- Köy ve üyelerine ait, atalarından kalmış olan üzüm bağlarının bulunduğu Bağlar düzü mevkiinin yollarının bakımı ve oranın ulaşımının sağlanması için Belediye, köy hizmetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım ister üzüm bağlarının ekonomiye kazandırılması için çaba harcar.
26- Üyelerinin zirai mücadele esnasında ilaçların tek elden alımı, ürettiklerinin pazarlanması için pazar oluşturulması ve tüketiciye ulaştırılmasında yardım eder.
27- Üyelerin in bilgi ve görgülerini artırmak için geziler düzenlemek. 
MADDE : 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş Eskiyayla doğumlu herkes derneğe üye olabilir. Ancak dernekler kanunu ve özel kanunlarda derneklere üye olamayacağı belirtilenler dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayan kişilerin derneğe üye olabilmesi için belirtilen koşullardan ayrı olarak Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması şarttır. Fahri üyelik, iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile, Onursal Fahri üyelik sıfatı ise yönetim kurulunun tavsiyesi ve genel kurul kararı ile kazanılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMASININ KOŞUL VE BİÇİMLERİ
MADDE : 5- Her üye istifasını 15 gün önceden yazılı olarak vermek koşuluyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
MADDE : 6- Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar derneğin yetkisini almasızın derneği her hangi bir yükümlülük altına sokanlar , dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini yitirenler yönetim kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Yükümlendiği aidatı söz verdiği dönemler içinde haklı bir neden olmaksızın ödemeyen her üyeye yazılı olarak “Hatırlatma” yapılır. Uyarıya rağmen verilen süre içinde birikmiş aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Kaydı üye kayıt defterinden silinir. Derneklere üye olma hakkını yitirenlerin üyelik kaydı yönetim kurulunca reğsen sone erdirilir.
MADDE : 7- Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiç bir hak talep edemezler.
ÜYELERİN HAKLARI
MADDE :8- Her üye istifa hakkına sahiptir. Ancak derneklere üye olması izne tabi olan kamu hizmeti görevlileri yasa gereği yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Her üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Yönetim ve denetleme kurullarına seçilemezler.Onursal üyeler isterlerse aidat öderler.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE : 9- Genel kurul , asil ve onursal üyelerden oluşan derneğin yetkili organıdır. Onursal üyelerin genel kurula katılma hakları bulunmakla birlikte toplantı yeter sayısının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.
Genel kurul her iki yılda bir Eylül ayında toplanır.
Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilir.Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği olmasına rağmen yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri Mahalli Sulh Hukuk Hakimine baş vurarak genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
TOPLANTI ÇAĞRI YÖNTEMİ
MADDE :10- Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü ,saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan etmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gününden en az on beş gün önce mülki amirliğe yazı ile bildirilir.Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle bırakılması bu durum bırakma nedenleri ile belirtilmek suretiyle, toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.ikinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden ça?r?l?r ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mülki amirliğe duyurulur.Genel kurul toplantısı bir kez den fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
MADDE :11- Genel kurul , genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Ancak tüzük değişikliği ve fesih ile ilgili toplantı ve karar yeter sayısının ilişkin hükümleri saklıdır.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE :12 – Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine gelirler. Toplantı yeter sayısı varsa durum tutanakla saptanır ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri toplantı sulh hukuk hakiminin çağrısı ile yapılıyorsa görevlendirilmiş üye tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına yetki vermesi halinde vekiline aittir. Katipler genel kurul toplantı tutanağı düzenlerler.Başkan ve vekili imzalarlar. toplantı sonunda tutulan tüm tutanak ve belgeler saklanmak üzere yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTI GÜNDEMİ
MADDE :13 -Genel kurul toplantısında yazılı gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Önerilen gündem maddesinin gündemin hangi sırasında görüşüleceğini genel kurul başkanı belirler. Gerek görürse genel kurulun onayını alır.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE : 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi.
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp karar başlanması veya değiştirilip kabul edilmesi.
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kurulan yetki verilmesi.
6-Derneğin feshine karar verilmesi.
7-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE : 15- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Yönetim kurulu Üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurusu üzerine kurul yasada yazılı yöntem uyarınca mahalli sulh hukuk hakimince toplantıya çağrılır. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, başkan vekili, bir sekreter, bir sayman ve bir veznedar seçerek görev bölümü yapar.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE : 16- Yönetim kurulu aşağıda yazılı hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, çalışma raporu ile bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3-Derneğin amaçlarının gerçekleştirmesi için gerekli her türlü kararı almak ve yürütmek.
4-Genel kurulca alınan kararları uygulamak.
5-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ALMA YÖNTEMİ
MADDE : 17- Yönetim kurul on beş günde bir olağan veya başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanır. Toplantıda en az üç üye bulunmadıkça görüşme yapılmaz.
Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Geçerli bir özrü olmaksızın üç kez üst üste yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye alınır.
DENETELEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE : 18- Denetleme kurulu genel kurulca üç asil üç yedek üye olmak üzere gizli veya genel kurulun uygun görmesi halinde açık oyla dernek üyeleri arasından seçilir.
Denetleme kurulu kendi arasında seçim yaparak kurul başkanını belirler.
DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE : 19- Denetleme kurulu üç ayda bir dernek hesaplarını ve yönetim kurulunun çalışmalarını inceleyerek denetlemekle görevli ve yetkilidir. Kurul incelemesi sırasında gelirlerin usulüne uygun toplanıp, toplanmadığını ve harcamaların uygunluğunu, yönetim kurulu çalışmalarını yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler. kurul denetleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Genel kurul inceleme ve denetleme sırasında gelir ve giderlerde yolsuzluk, yasa , tüzük ve genel kurul kararlarına aykırılık halleri saptandığı takdirde genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan yazılı olarak ister. Yönetim kurulu yazılı isteğe rağmen bir ay içinde yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu genel kurulun toplantıya çağrılması için mahalli sulh hukuk hakimliğine baş vurur. Yönetim kurulu denetleme kurulunun denetleme sırasında veya denetleme ile ilgili olarak istediği her türlü belge ve evrakı kurul başkanlığına vermekle yükümlüdür.
MALİ HÜKÜMLER
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE :20- Derneğin gelirleri şunlardır ;
1-Miktarı her yıl genel kurulca belirlenen üye aidatı.
2-Bağış ve yardımlar.(Dernek kanunlarına göre)
3-Menkul ve gayri menkul gelirleri.
4-Lokal gelirleri.
5-Kültürel etkinliklerden doğan gelirler.
GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM
MADDE : 21- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Harcamalar için yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Alındı belgeleri ile harcama belgeleri, özel kanunlarda gösterilen daha uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile en az beş yıl süreyle saklanır. Alındı belgeleri Maliye Bakanlığı taşra teşkilatından temin edilir. Bu yolla temini mümkün olmazsa, dernek örneğe uygun olarak bastırdığı özel alındı belgelerini mülki amirliğe onaylatmak suretiyle kullanır. Bağış ve aidat toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir. Derneğe ait paralar milli bankalardan birine yatırılır. Bankadan para çekilebilmesi için ; yönetim kurulunun yetki verdiği iki imzanın birlikte bulunması gerekir. Saymanın veya veznedarın üzerinde bulundurabilecek para miktarı 30.000.000.(Otuz milyon) TL dır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DEFTER VE KAYITLARI
MADDE : 22- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar ve yöntemine göre işler.
1-Üye Kayıt Defteri:Bu deftere derneğe girenlerin giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat miktarları yazılır. Çıkan veya çıkarılanların kayıtları mahsus sütuna işlenir.
2-Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve numaraları sıralarına göre bu deftere yazılır. Kararların altı yönetim kurulunca imzalanır.
3-Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ve konusu bu deftere yazılır. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın ikinci nüshaları dosyalarında saklan?r.
4-Gelir ve Gider Defteri:Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcandıkları yerler bu defterde gösterilir.
5-Bütçe Kesin Hesap Ve Bilanço Defteri:Yıllık tahmini bütçeler yıl sonu kesin hesaplar? ve bilançolar bu deftere ve yöntemine uygun olarak işlenir.
6-Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyaları ve taşınmaz mallar alınış tarihleri, de?erleri ve nitelikleri itibari ile bu defterde gösterilir. Yukarıda belirtilen altı adet defterin notere onaylatılması zorunludur. Dernek bu defterlerden ayrı olarak yönetim kurulu kararı ile genel kurul karar defterini tutabilir. 
7-Alındı Belgeleri Kayıt Defteri : Maliyeden alınan makbuzların işlendiği defterdir.
TÜZÜK DEEĞİŞİKLİĞİ
MADDE : 23- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi ; genel kurul tüzük değişikliğini gündemine almışsa veya hazır bulunan üyelerden en az 2/3 ü tarafından önerilmek suretiyle gündeme alınmış ise görüşülebilir. Tüzük değişikliği için gerekli toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin çoğunludur.
DERNEĞİN FESHİ
MADDE : 24- Derneğin feshi yetkisi genel kurulundur. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmış olması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshi hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır.
TASFİYE İŞLERİ
MADDE : 25-Dernek genel kurul kararı ile fesh edildiği takdirde derneğin parası, taşınır ve taşınmaz demirbaşlar Dini müesseseler yaptırma ve yaşatma derneğine devir olunur. Tasfiye ve devir işlemleri genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye ve devir kurulunca yürütülür. Para ve mallar ve bunlara ilişkin tasfiye ve diğer tutanakları devir yapılan kuruluşun üst yöneticisine verilir. Tutanağın bir örneği mülki amirliğe sunulur.
SON HÜKÜM
MADDE : 26- Derneğin ikamet adresi kuruluş bildiriminde gösterilmektedir.
YÜRÜRLÜK
MADDE : 27- Bu tüzük mülki amirliğe verildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE : 28- Bu tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür.
MADDE : 29-Bu tüzük hükmü bulunmayan Dernekler Kanunu 5253 hükümleri uygulanır.
5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş olan Pamukova Eskiyayla Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu tüzük tadilatını gerçekleştirmiştir. 

Başkan Başkan Yrd. Başkan Yrd 
Sayit Güneş Muzaffer Yavuz Sabahattin Özer

Üye Üye Üye Üye
Ahmet Yener Mümin Kocagöz Zeki Güneş Ramazan İnal